E-Defter

Top  Previous  Next

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş sistemdir. E-Defter Kapsamında Tutulacak Defterler ise; Yevmiye Defteri ve Büyük Defterdir.

 

E-Defter Kullanma Yükümlülükleri

 

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.

 

E-Defter Kullanımı için Gerekenler

 

Elektronik mali mühür.
Elektronik zaman damgası.
GİB tarafından E-Defter uyumluluk onayı verilmiş bir yazılım.